Teenused

Sumoor OÜ konsultantide pakutavad teenused lihtsustavad ja toetavad nii kvaliteedi- ja personalijuhtide kui ka ettevõtte juhtide tööd. Meie teenused tervikuna tagavad, et töötajad on rõõmsamad, mis omakorda aitab neil olla suhtlemisel avatum, loovam ja näha rohkem võimalusi.

1 ISO JUHTIMISSÜSTEEMIDE ARENDAMINE

 • Arendame ning optimeerime kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteeme
  Vähendame dokumentide mahtu ning koostame kogu firma toimimiseks vajaliku lühikese ja lihtsa alusreeglistiku. Selleks tõhustame olemasolevat või loome vajadusel uue kvaliteedijuhtimissüsteemi. Toetame kokkulepitud aja vältel ettevõtte kvaliteedijuhti, et süsteem ei tunduks talle perioodi lõppedes tüütu lisakohustusena. Pigem soovime, et kvaliteedijuhist kujuneks oluline juhtimisinfo vahendaja organisatsioonis.
 • Viime ISO juhtimissüsteemid kooskõlla uute ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 standardite nõuetega
  2015. aastal jõustuvad Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni enim levinud standardite ISO9001 ja ISO14001 uued versioonid. Ettevõtted peavad uued standardid kasutusele võtma 36 kuu jooksul pärast nende avaldamist. Tutvustame standardite uuendusi ja juurutame need ettevõtte juhtimissüsteemi.
 • Oleme ettevõtte jaoks positiivne „ora“ juhtimissüsteemi parendustegevuste elluviimisel
  Võtame enda kanda ISO valdkonnast tuleneva tegevusplaani jooksva järgimise kliendi ettevõttes, näiteks projektijuhi või siis ettevõttesisese projektijuhi assistendi rollis. Tuletame meeskonna liikmetele meelde nende panuse olulisust ning anname nõu töö käigus tekkivate sisuliste küsimuste lahendamiseks.
2 KVALITEEDIJUHI JA SISEAUDIITORI TEENUS

 • Oleme kvaliteedijuhi „parem käsi“ ISO juhtimissüsteemide igapäevasel haldamisel
  Oleme ettevõtte kvaliteedijuhile heaks abiliseks sisulises töös, aitame luua tegevusplaani, valmistada ette iga-aastaseid siseauditeid ja neid edukalt läbi viia. Nii vabastame ettevõtte juhi muudatustega kaasnevast pingest ning tagame tehtavate muutuste ja uuenduste vastavuse ISO standardite nõuetele.
 • Aitame käivitada kvaliteedijuhi rolli ettevõttes
  Toetame rõõmuga uut kvaliteedijuhti tema jaoks uude rolli sisse elamisel. Aitame ettevõtte juhil mõistliku ajaga kvaliteedijuht tulemuslikult tööle rakendada. Mõtestame ettevõttes toimuvad tegevused ja nende käigus tekkivad dokumendid ISO kontekstis ning näitame, kuidas seostada need standardi nõuetega.
 • Viime ettevõttes läbi kohustuslikud siseauditid
  Osaleme auditite läbiviimise protsessis siseaudiitori rollis, pakkudes kõrvaltvaataja poolset värsket pilku, et hinnata protseduuride toimivust ning planeeritavaid parendustegevusi.
 • Koolitame ettevõttele uued särasilmsed siseaudiitorid
  Isegi kogenud siseaudiitorid vajavad ISO maailmas toimuvate oluliste muutuste kohta lisainfot. Lisaks räägime, milline on hea audiitor, tuletame meelde ISO auditite nõuded ning leiame lahendused, mis aitavad hinnata juhtimissüsteemi toimimist ja märgata parendamisvõimalusi.
3 ISO STANDARDITE JUURUTAMINE

 • Kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 juurutamine
  Koostöö meiega tagab ettevõtte valmisoleku sertifitseerimisauditi läbiviimiseks. Kvaliteedijuhtimissüsteem keskendub organisatsiooni tegevusi puudutavate andmete kogumisele, analüüsile ja säilitamisele, aitab suunata tähelepanu parandamist vajavatele kohtadele ning tagada, et klient saab selle, mida soovis. Taotledes ISO9001 kvaliteedijuhtimise standardi sertifikaati, kinnitate oma orienteeritust kvaliteedile.
  Vaata standardi ISO 9001:2015 eelvaadet.
 • Keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015 juurutamine
  Koostöö meiega valmistab ettevõte ette sertifitseerimisauditi läbiviimiseks. Keskkonnajuhtimissüsteem keskendub keskkonnakaitsele, saastamise vähendamisele, jäätmekäitlusele ja keskkonnakaitse tulemuslikkusele, et olulist keskkonnamõju ohjata ja ära hoida. ISO14001 keskkonnajuhtimise standardi sertifikaadi olemasolu väljendate oma ettevõtte keskkonnasõbralikku ja -teadlikku suhtumist ümbritsevasse maailma.
  Vaata standardi ISO 14001:2015 eelvaadet.